Ontrechting

De achtergronden

Na vele jaren met hun uitgeverij eerst in Berlijn en later in Den Haag te hebben gewoond en gewerkt verhuisden mijn ouders met ons drie kinderen begin 1944 naar Putten in de hoop in redelijke veiligheid en rust buiten de oorlogshandelingen te kunnen blijven. In Putten startten mijn ouders de stoeterij Viking, een fokkerij voor volbloed renpaarden. Met alle buren bestonden goede relaties, maar eind 1944, na de beruchte aanslag en de daarop volgende razzia van Putten, kwamen spanningen op. De trauma’s waren groot en de pijn zat diep. Deze achtergronden verklaren een deel van de problemen die zich voor ons in het naoorlogse Putten hebben voorgedaan. Problemen met ernstige consequenties voor mijn ouders en voor ons, hun kinderen.

Op 18 april 1945 werd Putten bevrijd. Twee dagen later werd mijn vader onder bedreiging met een vuurwapen opgebracht naar het politiebureau van Putten en daar opgesloten. Men verdacht mijn ouders van:
1. Collaboratie met de Duitse bezetter.
2. Het uitgeven van Nazi-propaganda in de twee uitgeverijen van mijn vader, in Berlijn en Den Haag. Dus in door hem uitgegeven boeken.
Een proces verbaal van deze aanhouding en verdenking is nooit gemaakt, een mondelinge verdenking bleek voldoende. Behalve de voornaam Henk is de verantwoordelijke persoon mij niet bekend.

Die verdachtmakingen werden gesteund door de toenmalige burgemeester van Putten en waren voldoende om het Nederlands Beheersinstituut (NBI) in actie te laten komen. Zonder verhoor, proces of veroordeling, uitsluitend op grond van verdenkingen, nam het NBI ingrijpende maatregelen.
1. Internering van ons complete gezin bestaande uit mijn ouders, mijn zusters van tien en negen en mij, twee jaar oud. In het kamp Harderwijk.
Deze internering duurde voor mijn moeder zes maanden, voor mijn vader zeven maanden en voor ons kinderen enkele weken.
2. Onze eigendommen werden onder beheer gesteld van drie verschillende, met elkaar ruziënde beheerders. Dit beheer eindigde in een enorme schuld.
3. Een beroepsverbod voor mijn vader van 5 jaar (voor het besturen van een uitgeverij). Dit werd nooit opgeheven en dwong ons tot emigratie.
4. Het inhouden van onze paspoorten.
5. Het ontnemen van het kiesrecht voor mijn ouders van 10 jaar.

Voor mij is dit een soort van ‘gesanctioneerde eigenrichting, een voor eigen rechter spelen’. Verdachtmakingen van gewone burgers brengen een instantie ertoe om buiten de rechter om maatregelen tegen de verdachten te nemen.

De rechtsfilosoof Veraart kijkt behalve naar de juridische kant ook naar de menselijke maat. Hij noemt dit ‘Ontrechting’ en omschrijft het als volgt:
‘Ontrechting’ is een proces dat – anders dan diefstal en roof – erop is gericht om specifieke categorieën mensen uit de rechtsorde te verwijderen door hen systematisch aan te tasten in hun capaciteiten om als rechtssubject aan het rechtsverkeer deel te nemen.

‘Ontrechting’
Ons werden alle rechten afgenomen of om het in de woorden van de heer Veraart te zeggen: wij werden ontrecht. Wij hadden geen rechten meer, geen vrijheid meer, geen bescherming meer, geen eigendommen meer en lange tijd ook geen toekomst meer. Wij hebben daarbij achteraf gezien onvoorstelbaar veel geluk gehad. Het had direct veel slechter met ons kunnen aflopen. Ik denk dat de stemming toen zeer explosief was.

Eerste verhoor en invrijheidstelling
Begin 1946, na hun ontslag uit maandenlange internering, werden mijn ouders in Den Haag voor het eerst verhoord.
Er bleek geen formele aanklacht, akte of verdenking te bestaan. Zij werden direct in vrijheid gesteld. Desondanks bleef Putten verboden terrein voor mijn ouders, inclusief ons huis en onze eigendommen. Mijn vader is er nooit meer geweest, mijn moeder slechts één keer om enkele persoonlijke dingen op te halen samen met mijn oudste zuster van toen bijna 11 jaar oud, die aan dit bezoek hele nare herinneringen heeft overgehouden.

Vlucht uit Nederland
Tijdens ons verblijf in Den Haag kwamen uit Putten zeer ernstige anonieme verdachtmakingen aan het adres van mijn vader, zelfs de naam Blokzijl viel. Na de interneringen maakten deze beschuldigingen mijn ouders erg onzeker. Zij durfden niet in Nederland te blijven en overwogen emigratie naar Brazilië. Het werd Frankrijk, waar wij gedurende drie jaar onderdoken, illegaal en in grote armoede. Mijn jongste zuster werd er geboren.
Achteraf bleken de anonieme beschuldigingen afkomstig te zijn van enkele tijdelijke bewoners van Jalna, ons huis in Putten. Na de brand en vernietiging van vele huizen had de gemeente Putten deze voor ons onbekende mensen in ons huis geplaatst en ondersteunde actief de verdachtmakingen. Vijf personen maakten vele jaren gebruik van ons huis en onze eigendommen zonder enige huur te betalen. Eén bewoner bleek zijn familie te hebben verloren in Auschwitz. Zijn boosheid en verdriet begrijp ik, zijn agressie naar ons toe niet en contact is er nooit geweest.

Onwettige acties beheerders (taxaties en verkopen)
De door het NBI aangestelde beheerders lieten onze eigendommen taxeren en deels verkopen. Zij kochten, ondanks een uitdrukkelijk verbod daartoe, voor zichzelf voorwerpen uit onze inboedel, tegen spotprijzen. Het beheer over onze eigendommen werd in juni 1949 opgeheven. Desondanks werden vier maanden later nog eigendommen en paarden van ons verkocht. Documenten bewijzen dit. Het NBI waarschuwde de beheerders en documenteerde deze onwettige handelingen, maar greep niet in.
Door lage taxaties (een platinahorloge was getaxeerd op fl. 25,00 en een zilveren schaal van twee kilogram op fl. 40,00) en onwettige handelingen werd ons vermogen (van omgerekend naar nu rond 3,6 miljoen euro) verkwanseld.
Het saldo van alle kosten voor onderhoud, beheer, verkopen en liquidaties resulteerde in een grote schuld (omgerekend ruim 750 duizend euro).
In 1955 ontvingen wij de afsluitende rekening voor het gevoerde beheer van het NBI, nu 45 duizend euro (bronnen NBI).

Gedwongen verkopen
De beide uitgeverijen en de zeer waardevolle stoeterij van volbloed racepaarden werden met verlies geliquideerd.
De beheerder weigerde de afgesproken hypotheekrente te betalen. Daarop liet de hypotheekverstrekker ons huis veilen, eveneens met verlies.

Verdwenen eigendommen
Uit onze inboedel waren veel economisch en emotioneel waardevolle voorwerpen verdwenen. De meeste hiervan werden nooit teruggevonden. Ik noem onze fotoalbums (inclusief bijbehorende fototoestellen en negatieven), juwelen uit de familie, vele waardevolle historische boeken (mijn vader was uitgever) en familiezilver met daarop de monogrammen van de familie van mijn vader. Van alles bestaan zeer gedetailleerde overzichten.

Onderduikers. Bewijsbaar twaalf, vermoedelijk achtentwintig
Onze vroedvrouw, verpleegster en vriendin ‘Suta’ (zo werd de zuster door mij als kind genoemd) vertelde ooit over een aantal van 28. Volgens haar waren achtentwintig mensen op verschillende momenten bij ons in huis ondergedoken geweest. Eén van die onderduikers (de heer Van den Born) heeft de moeite genomen om na de bevrijding een verklaring af te leggen bij de Politieke Opsporings-Dienst (POD). In het proces-verbaal beschrijft de heer Van de Born, hoe hij bij ons aanklopte en onderdak had gekregen. Hij verbleef twee weken bij ons tot het voor hem weer veilig was om te vertrekken. Bijzonder is dat de heer Van den Born deze moeite deed één dag voor zijn bruiloft. Je zou zeggen dan heb je wel iets anders aan je hoofd. Maar dat maakt het extra bijzonder dat hij deze verklaring heeft afgelegd in november 1945. Hij kreeg bij ons onderdak in november 1944 korte tijd na de beruchte razzia van Putten op 1 en 2 oktober 1944. Mijn moeder schrijft hierover in haar brief van 18 november 1944 aan Heddy de Geer, de vrouw van Pyke Koch. De heer Van den Born trof bij ons (naast ons gezin) nog een gezin aan van vijf personen en twee jongens uit Rotterdam. Deze personen worden genoemd in het proces-verbaal. Namen van het gezin en de twee jongens heb ik helaas niet.
Tijdens de genoemde razzia, was de net bevallen vrouw van de Puttense huisarts dokter Lenstra en haar zojuist geboren dochter bij ons in huis. Tenslotte kan niet onbenoemd blijven de voor mij onbekende onderduiker die mijn ouders direct na de bevrijding ongegrond had beticht van collaboratie. Zijn voornaam was Henk, meer weet mijn oudste zuster zich niet te herinneren. Al deze mensen optellend kom ik op 12 personen die in ons huis bewijsbaar veiligheid hadden gevonden. Twaalf onderduikers waarvan ik het zeker weet, maar volgens Suta waren het er veel meer, zij noemde het aantal van achtentwintig.
Zie: Tijdlijn met documenten

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen ruim 300.000 Nederlanders de zogeheten ‘bijzondere rechtspleging’. Deze mensen werden verdacht van verraad, samenwerking met de Duitse bezetter, NSB-lidmaatschap of het in dienst treden bij het Duitse leger. Ieder van deze Nederlanders heeft een dossier in het CABR, ook mijn ouders. Het betreft zowel mensen die op grond van strafbare feiten zijn veroordeeld, als mensen van wie na een aantal jaren bleek dat de verdenking ongegrond was. Dat laatste is mijn ouders overkomen. Toen het NBI vier jaar later constateerde dat de verdenkingen ongegrond waren geweest bleek het complete vermogen van mijn ouders te zijn verdwenen en veranderd in een schuld. Teruggekregen hebben wij nooit iets en de verdenkingen bleven sluimerend bestaan. Tot 2019.

Alle verdenkingen ongegrond
In 1949 verklaarde het NBI de twee verdenkingen tegen mijn ouders ongegrond.
Er was geen collaboratie geweest en mijn vader had geen NS-propaganda gemaakt. Het NBI betreurde de maatregelen en hun gevolgen, maar een echt bewijs van onze onschuld kregen wij niet en ons vermogen waren wij kwijt. Het totale verlies voor ons gezin bedroeg ruim 500 duizend gulden (volgens de normen van het CBS omgerekend naar koopkracht van nu ruim drie miljoen euro). Zie: Het NBI en ons vermogen
Na de beide brieven van het NBI van 1949 durfden mijn ouders vanuit Frankrijk als gezin terug te keren naar Nederland, maar ons huis in Putten bleef voor ons verboden terrein.

Twee juridische procedures tegen het NBI
Tot twee keer toe hebben mijn ouders geprobeerd het tij juridisch te keren. Het is ze niet gelukt. Met het aanhoudende negatieve sentiment en de enorme schuld was er geen financiële ruimte voor verdere juridische acties. Dat ligt bij ons, hun kinderen, iets anders.

De verdenkingen na 1949
In de jaren die volgden bleven de verdenkingen bestaan, zelfs binnen onze familie. Voelbaar, maar onbespreekbaar, want onze onschuld konden wij niet bewijzen.

Herstart uitgeverij in Duitsland
Ondanks de ontlastende uitspraak van het NBI in 1949, mocht mijn vader de uitgeverij in 1950 niet herstarten, waardoor wij Nederland een tweede keer berooid moesten verlaten. Dat het beroepsverbod niet werd ingetrokken toont de onmacht van het NBI en de stemming in Nederland van dat moment. Na een herstart van de uitgeverij in Darmstadt volgde verhuizing naar Baden-Baden. Mijn vader liet zich in 1957 scheiden en bleef in Duitsland. Rond 1960 zijn wij, zijn kinderen, naar Nederland teruggekeerd. Een echt vrij gevoel hadden wij daarbij nooit. Mijn vader bleef voorgoed in Duitsland.

Verdenkingen in 1992
De journalist Adriaan Venema (1941-1993) schreef rond 1992 een serie van vijf boeken met de titel ‘Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie’. In deel 4 beschuldigde hij mijn vader wederom uitgebreid van collaboratie en NS-propaganda, let wel, ruim 40 jaar na de ongegrond verklaarde verdenkingen. De beide conclusies van het NBI uit 1949 noemde hij niet. Mijn ouders hebben de publicatie in 1992 gelukkig niet meer meegemaakt, zij waren toen al overleden. Op 14 november 2018 schreef ik een eerste mail aan de uitgever (de Arbeiderspers) met de door mij gevonden informatie en het verzoek om een reactie. Na een reminder ontving ik in november 2019 excuses voor de onzorgvuldigheid. Er is overleg met de KB voor commentaar op de daar aanwezige boeken uit die serie. Daar kunnen wij mee leven. Zie: Tijdlijn met documenten

Verdenkingen in 2007
In de aanloop naar mijn zoektocht verzocht ik de gemeente Putten in 2007 om informatie over mijn ouders. Bij de informatie die men mij stuurde zat een korte aantekening dat ik wel niet blij zou zijn met de gevonden informatie, omdat mijn vader in de oorlog ‘behoorlijk fout’ zou zijn geweest. Zo werd er in en na de oorlog naar ons gekeken. Een hard bewijs had men niet.
Zowel het boek uit 1992 als de mail van de gemeente Putten uit 2007 tonen aan dat de verdenkingen bleven bestaan. De ‘ongegronde verdenkingen’.
Naar aanleiding van mijn boek heeft de gemeente Putten in 2018 mijn ouders gerehabiliteerd. In goed overleg tussen de gemeente en ons kinderen zijn de verdenkingen besproken en weggenomen. Putten heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, de kou is uit de lucht.
Begin 2019 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid schriftelijk bevestigd dat mijn ouders onrecht is aangedaan en excuseert zich ervoor. Voor ons kinderen een enorme opluchting.
Toch is de brief van de minister tegelijkertijd ook zeer teleurstellend, want teruggave van ons vermogen wordt expliciet uitgesloten. Zonder enig argument. In mijn gevoel is dat niet redelijk en billijk, zelfs onrechtmatig. Zoals mijn vriend het uitdrukte: ‘Je wilt gewoon je fiets terug’.

Het overheidsbeleid (bron: NIOD)
De getroffenen moesten alles terugkrijgen wat hen wederrechtelijk was ontnomen.
Ons is wederrechtelijk veel ontnomen, teruggekregen hebben wij niets.
Verder zegt de overheid ook nog:
De Commissies probeerden in overleg met het NBI en de klagers de klachten op te lossen. Lukte dit niet, dan werd de klacht ter beoordeling voorgelegd aan de minister van Justitie.
Mijn ouders lukte het niet de klachten op te lossen en er bestond tot 2019 geen formele reactie van de minister. Verschillende advocaten deden vergeefse pogingen het tij te keren. Mijn ouders hebben de strijd berooid en gedesillusioneerd op moeten geven. Hun enorme schulden maakten een verdere juridische strijd onmogelijk.

Mooie woorden dus, maar de werkelijkheid is teleurstellend voor de getroffenen. In ieder geval voor ons. Beschamend.

Mijn conclusie
Dat er direct na de bevrijding fouten zijn gemaakt zal niemand verbazen. Het was een chaotische tijd en het NBI als organisatie moest in hele korte tijd uit de grond worden gestampt om rond de 300.000 gevallen te gaan verwerken. Gezien de omstandigheden en aantallen is het te voorzien dat er dingen mis gaan. Dat is niet anders en daar kan ik goed mee leven, maar dat er zelfs in 1955 nog rekeningen werden gestuurd over beheer dat nooit had mogen plaatsvinden en dat die fouten later niet zijn hersteld vind ik Nederland onwaardig. Ik vind dat de Nederlandse Staat, als eindverantwoordelijke instantie, ons gezin na 1949 in de steek heeft gelaten en dat anno 2019 nog steeds doet. Voor mij is dat onbegrijpelijk. Het ondermijnt mijn vertrouwen in mijn overheid en het strookt niet met de uitgangspunten van een (door de overheid zelf geformuleerd) beleid, gebaseerd op redelijkheid en billijkheid. Voor mij voelt dat als onrechtmatig. En het doet pijn.

Na de bevrijding was het in Nederland mogelijk dat mensen een verdenking uitten waarop zonder een juridische beoordeling zeer ingrijpende maatregelen werden genomen. En na gebleken onschuld werden de gevolgen van deze maatregelen niet hersteld. In 1950 werd daartoe een wet aangenomen die de verantwoordelijkheid voor de gevolgen legde bij de bezetter en de chaos van de bezetting. Het NBI kreeg immuniteit. Ten koste van soms onschuldige mensen, maar met enorme winsten voor de overheid.

‘Jalna’, mijn familiegeschiedenis ontrafeld

Op mijn familiegeschiedenis wordt zeer uiteenlopend gereageerd. De meeste mensen volgen de eindconclusies van juristen, zijn in details geïnteresseerd en vragen naar onze gevoelens.
Maar het kan ook anders en daarbij fascineert het mij dat er zelfs in 2021 nog mensen zijn die mijn ouders veroordelen. Op grond van dezelfde verdenkingen die ons na de bevrijding in grote problemen hebben gebracht en waarvan intussen vast is komen te staan dat het ongegronde verdenkingen waren. Deze mensen zijn ook niet bereid om een inhoudelijk gesprek over die periode en omstandigheden te voeren. Hun standpunt is onwrikbaar. Boeiend.

De drie instanties die het ons aangedane onrecht schriftelijk erkennen en zich formeel excuseren zijn:
1. het Nederlands Beheersinstituut (NBI) in 1949 (geen echt excuus, maar men constateerde dat de verdenkingen ongegrond waren geweest en men betreurde wat ons was overkomen)
2. de gemeente Putten in 2018
3. de Minister van Justitie en Veiligheid in 2019 (hij aanvaart zelfs verantwoordelijkheid voor het onrecht)
Dat ons ernstig onrecht is aangedaan lijkt mij daarmee voldoende vastgesteld.
Ik kan de soms aanhoudende verdenkingen alleen verklaren door de sterke verwevenheid van de verdenkingen met de eigen trauma’s van de oorlog. Helaas wordt hierover niet gesproken. Als je familieleden in Auschwitz hebt verloren kijk je uiteraard anders naar omstandigheden in die tijd. Dat begrijp ik, maar maak het bespreekbaar.

Mijn ouders
Tussen 1930 en 1950 werden veel mensen voor grote dilemma’s geplaatst. Vaak werden zij gedwongen om te kiezen tussen twee kwaden. Ook mijn ouders overkwam dat en achteraf bleken niet al hun keuzes even gelukkig. Door Nederlandse tijdgenoten, maar ook door latere generaties werd er vaak met onbegrip en afkeuring naar gekeken. Men verplaatste zich nauwelijks in de achtergronden van hun keuzes en trok al snel de conclusie, dat was fout. Men dacht vooral in uitersten, goed of fout, zwart of wit, zelden in grijstinten. Na de bevrijding leverde dat voor vele mensen grote problemen op, ook voor mijn ouders en daarmee voor ons kinderen. Met ernstige consequenties voor ons verdere leven. In zowel materiële als immateriële zin. Let wel zonder strafbare feiten te hebben gepleegd.

Het huwelijk van mijn ouders bleek niet bestand tegen alle problemen die zij te verwerken kregen. In 1957 kwam het tot een scheiding. Mijn beide oudere zusters maakten de scheiding op afstand mee, zij waren al heel jong uit huis. Mijn jongste zuster en ik waren tien en veertien jaar oud en wij beleefden de scheiding daadwerkelijk. Zo moesten wij met onze moeder uit ons huis vertrekken, waarna ik mijn vader nog maar incidenteel zag.

Uit zichzelf vertelden mijn ouders vrijwel nooit over hun verleden en ernaar vragen deden we liever niet. Mede daardoor was ik met ons verleden in mijn jeugd niet bezig en later, tijdens mijn HBS-B schooltijd en eindexamen, militaire diensttijd, studie geneeskunde en werkzame gezinsleven, had ik er onvoldoende tijd en aandacht voor. Mijn kennis over ons verleden vertoonde dus grote hiaten. Pas toen ik begin 2008 stopte met werken drongen die hiaten zich aan mij op en zocht ik naar antwoorden op de vragen. Hierdoor ontstond er bij mij de behoefte om te achterhalen hoe het echt geweest was.
Mijn ouders waren al in 1980 en 1986 overleden en mijn jongste zuster werd pas na de oorlog geboren. Van hen was dus geen informatie te verkrijgen.
Alleen mijn beide oudere zusters (geboren in 1935 en 1936) hadden de meest cruciale jaren (1944 en 1945) bewust beleefd en wisten zich dingen te herinneren.
Mijn tweede zuster wilde niet aan ons verleden herinnerd worden en sprak er liever niet over. Het deed haar te veel pijn en mijn openheid zorgde voor onzekerheid.
Alleen mijn oudste zusters kon mij van informatie voorzien, maar als direct betrokkene was zij in mijn ogen niet voldoende objectief. Daardoor kon ik feiten en fictie niet van elkaar scheiden.
Voor het juiste verhaal had ik bewijzen nodig, met harde feiten uit betrouwbare bronnen, liefst documenten.

Er bleef mij maar één mogelijkheid over, zelf op zoek gaan. In archieven, met als belangrijkste, het Nationaal Archief in Den Haag. De hulp die je daarbij door de archiefmedewerkers wordt geboden is bewonderenswaardig. Het werd een zoektocht van ruim tien jaar. De gevonden feiten vormden de ‘kapstok’ van mijn verhaal. Een kapstok bestaande uit een volle ordner met kopieën van een grote hoeveelheid ongeordende documenten, zo veel mogelijk in chronologische volgorde. In 2007 had ik deze documenten fotografisch vast kunnen leggen. Enkele jaren later werd dat verboden. Gelukkig was ik toen al in het bezit van de belangrijkste documenten in digitale vorm en kon ik ermee aan de slag. Ik ging lezen, interpreteren, ordenen en tenslotte schrijven.

Mijn zoektocht resulteerde niet in een roman, maar in het verslag van de lotgevallen van ons gezin, bestaande uit mijn ouders, mijn drie zusters en mij, aangevuld met wat het met mijn leven heeft gedaan en hoe ik nu in het leven sta. Daarbij waren mijn zusters aanvankelijk tegen mijn plan om er een boek van te maken. Pas geleidelijk aan kreeg ik mijn zusters daarin mee. Daarbij zou ik er het liefst een gemeenschappelijk verhaal van hebben gemaakt, maar dat bleek een stap te ver. Het moest mijn verhaal blijven, mijn zusters wilden er niet persoonlijk bij betrokken worden.

Het werd voor mij het ‘juiste verhaal’, in de zin van het bewijsbaar correcte verhaal. Maar wel mijn verhaal en dus mijn waarheid.

Vroeger begreep ik het zwijgen binnen ons gezin niet, nu, nadat ik er zo intensief mee bezig ben geweest en veel over die periode heb gelezen, begrijp ik het wel. Denken aan en praten over het verleden veroorzaakte bij mijn ouders, maar ook bij mijn zusters te veel pijn, nu nog. Maar omdat ik anders in elkaar zit wilde ik de waarheid hoe dan ook weten. Hoe zat het nou echt? Hetgeen niet betekent dat ik daarbij niet ook die emoties doormaakte en ook die pijn voelde. Maar uiteindelijk geeft het mij grote voldoening deze zoektocht te hebben volbracht.

De foto links werd eind 2007 gemaakt in het gezondheidscentrum waar ik huisarts was. Ik was net 65 geworden en zou korte tijd later stoppen.
De foto rechts toont de kaft van mijn boek, met een in Frankrijk gemaakte foto van eind 1948 of begin 1949 van mijn drie zusters en mij. Ik draag de alpinopet. Rechts mijn oudste zuster, achteraan mijn tweede zuster en vooraan mijn in Frankrijk geboren jongste zuster.

Mijn belangrijkste doelstelling was het vastleggen van het juiste verhaal voor mijn familie. Daarom maakte ik er een duurzaam boek van, met een harde kaft en gedrukt op hoogwaardig papier om de vele foto’s en documenten goed te laten uitkomen. Het werd een persoonlijk bewaarboek en gedrukt in een oplage van honderd exemplaren. Voor mij werd het een kostbaar project, in zowel tijd, geld als emoties.

Voor een vergroting klik op een foto.

Binnen twee maanden waren alle honderd exemplaren van Jalna verkocht.
Daarmee had ik mijn hoofddoelen bereikt:
Mijn verhaal was voor iedereen te lezen. De gebeurtenissen waren geen geheim meer en met de publicatie eindigden mijn ballingschap en mijn passiviteit.

Om die reden had ik ook geen plannen voor een tweede druk, ik vond het wel goed zo. Maar op mijn verhaal ontving ik zo veel reacties en nieuwe informatie, dat ik die eveneens in het verhaal wilde opnemen. Dat maakte volgende drukken noodzakelijk. En door de techniek van POD (printing on demand) is het relatief eenvoudig om wijzigingen aan te brengen voorafgaande aan een nieuwe druk in kleine oplage.

 

De 4e druk verscheen in november 2018 en de 5e druk in augustus 2021.

De 5e druk is inhoudelijk aan de nieuwste gebeurtenissen aangepast en uiterlijk gemoderniseerd. De kaft heeft twee flappen gekregen met een korte uitleg. Die flappen geven het boek niet alleen een meer luxe uitstraling, maar zijn tevens erg handig als bladlegger.

 

 

 

 

Voor meer informatie over de vervolgstappen klik hier


Muziek gecomponeerd door Randy Edelman voor de film Six Days and Seven Nights uit 1998.